>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
 
>> ตาราง ปปช.โครงการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังตำบลวันดาว และตำบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี  [ 18 พ.ค. 2562 ]
>> ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท้าวอู่ทอง ซอย 15 หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ (หน้าที่ 2)  [ 15 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท้าวอู่ทอง ซอย 15 หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ  [ 15 ก.พ. 2561 ]
>> แบบ ตาราง ปปช.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท้าวอู่ทอง ซอย 15 หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  [ 15 ก.พ. 2561 ]
>> แบบ ปร.4.โคงการก่อสร้องท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท้าวอุ่ทอง ซอย 15 หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
>> แบบ ปร.5.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
>> คำัสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสอบราคาโครงการก่อท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ  [ 5 มี.ค. 2561 ]
>> ประการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองปากท่อ หมู่ที่ 3 ( สอบราคา)  [ 5 มี.ค. 2561 ]
>> รายงานขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองปากท่อ หมู่ที่ 3 (สอบราคา)  [ 5 มี.ค. 2561 ]
>> แบบ ปร.4.โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองหมู่ที่ 3 ( สอบราคา )  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
>> แบบ ปร.5.โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองปากท่อ หมู่ที่ 3 (สอบราคา)  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
>> ประกาศเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองปากท่อ หมู่ที่ 3  [ 5 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศการเปิดเผยข้อมุลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนเลียบคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลปากท่อ  [ 5 ก.พ. 2561 ]
>> แบบตาราง ปปช.สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองหมู่ที่ 3 ตำบลปากท่อ  [ 5 ก.พ. 2561 ]
>> รายงานขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการสบอราคา หมู่ที่ 3 ตำบลปากท่อ  [ 5 มี.ค. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |