ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง [ 27 ม.ค. 2564 ]

              

ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ่อพักระบายน้ำภายในตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒ บ่อ และปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ