ข่าวกิจกรรม
Big Cleaning Day [ 10 ก.ย. 2562 ]

              

   ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนและ ศพด.ทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางการป้องกันเชื้อโนโรไวรัส และกำหนดให้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562

   ทั้งนี้  อบต.ปากท่อ  ได้ติดตามการดำเนินการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากท่อ อย่างใกล้ชิด