>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 12 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) [ 23 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) [ 23 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน [ 19 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ปก-คำนำ-สารบัญรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
รายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
งบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 30 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |